Kompetanseunion

Ledelse- og organisasjonsutvikling som virker

Kast den tradisjonelle organisasjonspyramiden!

1024 365 Kompetanseunion

I den hierarkiske organisasjonspyramiden med avtalte maktstrukturer og disiplin i fokus, oppstår ofte silotenkning.

Resultatet kan ofte bli et lite helhetlig kommunikasjonsmønster med ulike budskap både innad og utad i organisasjonen. Det skal ikke mye til for å skjønne at dette fører med seg mange uheldige konsekvenser.

Om vi ikke kaster hele det gamle systemet, må i alle fall relasjonene mellom ulike personer og grupper suppleres med et mer fleksibelt nettverk av selvledede personer. Et nettverk der jevnlige forventningsavklaringer blir et grunnleggende styringsprinsipp. Gode forventningsavklaringer på et tidlig stadium øker energinivået både individuelt og i gruppen – og sparer oss for mye unødvendig stress og irritasjon. Dessuten skaper det bedre rolleforståelse og egenutvikling. God lagånd og psykologisk trygghet er det beste grunnlaget til all læring.

Hvordan oppnå trygg forventningsavklaring?

Vi må ta på alvor at vi påvirker – og påvirkes av andre. Det vi gjør har konsekvenser for andre og derfor bør vi avklare hvordan vi skal opptre i forhold til hverandre.

En enkel liste med noen få utvalgte spørsmål kan åpne opp en viktig dør for god samtalekvalitet. Samtalekvalitet er ikke en teknikk, men et resultat av åpen utveksling av meninger. Dette oppnås når vi og våre kolleger føler oss trygge nok til å si det vi tenker og føler til hverandre – uten frykt for å bli sett ned på eller bli avvist.

Listen med utvalgte spørsmål åpner ofte opp for en fortrolig samtale der flere nyttige spørsmål dukker opp av seg selv.

To alternative bruksområder for spørsmålslisten:

 • Velg en kollega som du er interessert i å oppnå et bedre samarbeid med. Det kan være en du er for lite kjent med, en du vil avklare viktige samarbeidsforhold med eller en du har noe usagt eller uoppgjort med.
 • Dann en gruppe som er viktig for samarbeidet på jobben. En person om gangen stiller noen få spørsmål til gruppen. Eksempelvis: Er jeg tydelig nok? Hva kan jeg bli bedre på?  Når liker du det jeg gjør? Tar jeg opp konfliktfylte situasjoner i tide? Alle gruppemedlemmene bør helst svare, men de kan også unngå dette hvis de ønsker.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Kompetanseunion og spør etter fagheftet:  «Samtaler som skaper gode relasjoner på arbeidsplassen».

Dette heftet inneholder bl.a. en rekke nyttige spørsmål, praktiske tips og viktige regler for å oppnå nyttige forventningsavklaringer. Resultatet blir et arbeidsmiljø der gode relasjoner danner grunnlaget for en organisasjon med både engasjement og lagånd.

Fagteamet i Kompetanseunion ønsker deg lykke til!

Et bedre samfunn forutsetter flere frie og gode samtaler

1024 474 Kompetanseunion
I dag ligger listen lavt for falske nyheter og dessuten er det få som har mot og forutsetninger nok til å nå gjennom med fakta.  Helt siden Donald Trumps overraskende seier i USA, har ekkokammer-effekten og makten hos de sosiale medier blitt heftig diskutert.

I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte repetert med stor styrke og uten noen form for motforestillinger. Det blir ikke god kommunikasjon av slikt! Vi blir mer opptatt av hvem som sier noe enn hva som blir sagt.

Hva kan vi gjøre?

Hver dag kan vi, på en fruktbar måte bidra, med våre ulike meninger i hverdagens forskjellige situasjoner. Det kan være som elever i skolen, som foreldre, pensjonister, politikere og fagfolk av ulike slag. Sammen er dette et mangfold av helt ulike behov og meninger, som må kommuniseres. Men kommunikasjonens paradoks er at den kan brukes for å glede og for å såre.

Vi må derfor ta ansvar for å tolke meningsmotstandere i beste mening.

Ansvar – vår etiske plattform

Ansvar er en viktig faktor for å akseptere seg selv, slik man er. Dessverre er verden full av mennesker som ikke er i stand til å akseptere seg selv. Tragedien i dette er ofte at en person som ikke aksepterer seg selv heller ikke er i stand til å akseptere andre mennesker. Resultatet blir gjerne mobbing, blokkering av samtaler og hat meldinger.

Kommunikasjonen blir ødeleggende og krenkende både for seg selv og andre. En vond sirkel er skapt.

Hvordan er kommunikasjonen mellom deg og dine kolleger?

Se figur og merk av hvilket nivå du mener kompetansen ligger på i dag. Ønsker du å øke kompetansen? Kan du bruke denne fig til å drøfte kommunikasjon med noen?

Se vedlagte illustrasjon på kompetansenivåer.

Vil du vite mer?

TRYKK her og få kjennskap til et kurs du lærer å bli PROFESJONELL på å forebygge hersketeknikker og lyst til å gjennomføre samtaler som du tidligere gruet deg til.

Du får konkrete tips om hvordan du i din hverdag kan kommunisere med leder, elever, kolleger, kunder eller din partner.

Hvordan kan denne kompetansen økes?

TRYKK her og du får ulike alternativer. Delfikonferansen, WS, Kurs, Blogg o.l

Utvikling på arbeidsplassen

1024 683 Kompetanseunion

Både operative ledere, HR-avdelinger og andre medarbeidere arbeider på spreng for å skape gode og konkurransedyktige arbeidsplasser. Hvordan få større effekt ut av all den innsatsen som legges ned?

Vi har arbeidet med å finne svar på dette spørsmålet i over 30 år. Dette har blant annet ført til at vi i dag har en verktøykasse med over 150 gjennomprøvde og praktiske arbeidsmetoder. Disse verktøyene er til stor nytte når veien til økt konkurransekraft skal utvikles i din organisasjon.

Metodene kan eksempelvis:

 • Sikre at vi tar hensyn til at menneskene er forskjellige – og må derfor behandles deretter
 • Utvikle ansvarlighet og kontroll slik at alle engasjerer seg som om de var gründere
 • Øke evnen til å samarbeide i samsvar med organisasjonens formål og funksjon

Det er mye å lære – særlig av egne feil. Men det er billigere å lære av andres.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for en uforpliktende samtale med Annar Aasheim: tlf 932 54 983

Folk som er samlet rundt en engasjerende møteleder eller underviser

Forutsetninger for å skape god læring

1024 666 Kompetanseunion

Opplæringsprogram med opplevelsesbaserte arbeidsformer

Forskning viser at tradisjonell opplæringsvirksomhet ikke gir ønsket læringseffekt. Vi har derfor utviklet opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Disse metodene tar utgangspunkt i deltakernes egne kunnskaper, erfaringer og behov. Hver enkelt får ansvar og blir engasjerte aktører istedenfor passive mottakere.

Verktøykasse med mer enn 150 velprøvde arbeidsmetoder

Disse metodene har vi samlet i 16 kategorier/temaer som f.eks kan bidra til:

 1. Fengende oppstart av foredrag, møter og kurs
 2. Trygghet til å si det du tenker og føler (bli kjent – skape godt jordsmonn)
 3. Team og teamutvikling
 4. Robust selvfølelse og god selvtillit
 5. Skaperevne og kreativitet

Vil du se alle 16 kategoriene? TRYKK HER

Kompetanseunions verktøykasse

Vi bruker selv denne verktøykassen i våre oppdrag for å tilfredsstille 4 krav:

1) Praktisk og jordnært

Det vi mennesker kan og vet, er viktig nok, men det er når vi gjør noe at vi lærer mest effektivt. Det hjelper ikke med hovedfag i relasjonspsykologi hvis man ikke hilser!

» Å lære uten å gjøre er som å elske uten å røre»

2) Det må bety noe for deltakeren

Et mål uten mening skaper ikke engasjement. Og engasjement er for oss mennesker som drivstoff for en motor. Uten engasjement kommer vi ingen vei. Det blir opplæring uten læringslyst! Derfor må målet bety noe for deltakeren og han bør ha stor tro på at det er mulig å oppnå.

3) Aktiv medvirkning

Kropp, tanke og følelser henger nøye sammen. Hjernen vår er skapt for at vi skal bevege oss. Det reduserer stress, skaper økt konsentrasjon og styrker troen på oss selv. Læringsprogrammet må derfor legge vekt på å stimulere hele mennesket. Deltakeren må slippe å sitte passiv i lange perioder å se/høre powerpoint-foredrag.

Av figuren ovenfor, ser vi at et klart og tydelig mål for opplæringen ikke er tilstrekkelig for å oppnå gode læringsresultater. BETYDNING og TRO må også «selges inn» til deltakeren.

4) Motiverende oppfølging

Du blir den du tenker! Derfor legger vi vekt på at deltakerne skal lykkes under sitt oppfølgingsarbeid. Å føle mestring er, som kjent, et nøkkelord for vår tanke.

Etter mange år med prøving og feiling, kombinert med det nyeste innen atferdspsykologi, bruker vi oppfølgingsmetoder som tilpasses den aktuelle situasjonen deltakeren er i.

Et viktig prinsipp er dette:

«Du kommer lengre med 1 mm hver dag enn med 1 m hvert tredje år»

Følgende ordspråk fra Telemark minner oss også om noe viktig:

«Du blir ikke stresset av det du gjør,  men av alle tingene du skulle ha gjort».

Som myndiggjort person, blir du gradvis ekspert på å ta lærdom av disse to kloke uttalelsene. Og husk at du kan trene myndiggjøring mens du holder på å gjøre det du likevel skal gjøre.

Myndiggjort - hva er det egentlig - kompetanseunion

Hva vil det si å være myndiggjort?

1000 523 Kompetanseunion

Myndighet kan beskrive en person som har stor formell makt i samfunnet. Men her bruker vi begrepet på en helt annen måte.

En arbeidsgiverorganisasjon beskriver den slik:

«Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått – og grepet – retten til å ta beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse på, og kontroll over egen arbeidssituasjon».

Ja, denne definisjonen beskriver hva som særpreger en myndiggjort person på jobben. Men det store spørsmålet er: Hvordan skal vi oppnå å bli en myndiggjort person, ikke bare på jobb, men også som privatmenneske? Her er et par eksempler på hva som særpreger en myndiggjort person:

 • Et menneske som tar ansvar og har kontroll over sine ansvarsområder, men fratar ikke andre mennesker deres ansvar.
 • Er empatisk går inn for å lytte og vise respekt for andres tanker og følelser, selv når det er uenighet.

David Kvebæk har gitt oss et komplett og praktisk tenkesett som gjør dette mulig.

Et tankesett med mange muligheter!

En myndiggjort person rakker for eksempel ikke ned på meningsmotstandere – og forstår at hat avler hat. En myndiggjort person er ikke bare seg selv nok, men også den beste utgaven av seg selv.

David Kvebæk mente: «Emnet til å bli myndiggjort ligger i oss alle. Når emnet blir utviklet, får vi også evnen til å ikke bli så sårbar».

Å være myndiggjort er med andre ord en ferdighet som hver enkelt kan trene og dermed bidra til å oppnå det vi ønsker oss. Vi har jevnlige kurs og workshops som viser praktiske treningsmetoder.

Riktig brukt, vil dette helhetlige tenkesettet øke resultatet av vårt arbeid på 3 plan: Privat, Arbeid og Samfunn.

Et myndiggjort tenkesett oppfatter enighet som enfold – mens uenighet skaper mangfold! All utvikling skyldes at noen reagerer på vedtatte sannheter. Det er på denne måten vi får konkurransedyktige arbeidsplasser og et godt demokratisk samfunn.

 

«Selv værhanen står stille når det ikke blåser»

Mange husker sikkert godt hvordan David Kvebæk beskrev sitt håp:

«Det myndiggjorte mennesket finnes over alt i verden. De har hjulpet oss til å holde ut og til å overleve, og de vil fortsatt gjøre det. Det er disse menneskene som gir håp om en bedre fremtid. Men de må bli mange flere og det haster fordi verden er nær ved å gå av hengslene i mangelen på myndiggjorte mennesker».

Konkurransedyktighet og handlekraft skapes og opprettholdes i en myndiggjort bedriftskultur. Et myndiggjort menneske er empatisk og går inn for å lytte og vise respekt for andre menneskers tanker og følelser – selv når det er uenighet.

Vil du høste «fruktene» fra 30 år med lederutvikling?

350 203 Kompetanseunion
OSLO, STAVANGER, TRONDHEIM

Bli med på en spesiell workshop!

Vil du høste «fruktene» fra 30 år med lederutvikling?

Vi deler nå vår verdifulle erfaring med deg!

En del myter står for fall!

Litt satt på spissen har arbeidet med lederansvar og lederutvikling i mange år konkludert med at «dårlig ledelse» er et utbredt problem. Skadevirkningene av dette fokuset er mange.

Vi har, litt for sent, kommet fram til at det oftere er relasjonen som er vanskelig – og at det  ikke bare er lederen som er ansvarlig for at ledelsen skal bli god.

«Fruktene» kan sammenfattes til konkrete svar på 3 spørsmål:

⇛  Hvordan frigjøre ufattelig mye energi ved å endre litt på ledelsestenkningen?
⇛  Hvorfor er det viktig å skille mellom såkalt uenighet og konflikt? Konflikt som ressurs?
⇛  Hvordan ta den glemte dimensjonen i bruk slik at vi lettere kommer fra prat til resultat?

Svarene får du av Annar Aasheim på en 3.5 timers workshop  på følgende steder og tider:

Utsatt, og vi kommer tilbake med nye tider på et senere tidspunkt.
 • OSLO, ##. Xxxxx på Thon Hotel Bristol, kl. 09:00 – 12:30.
 • STAVANGER, ##. Xxxxx, kl. 09:00 – 12:30
 • TRONDHEIM, ##. Xxxxx, kl. 09:00 – 12:30.

Velkommen til denne workshopen som kan gi deg selv en mulighet til å få det lille som skal til for å ta neste skritt i din egen utvikling!

På veien hjem får du med deg en metode som du med stort hell kan bruke minst 200 ganger på deg selv og andre – i løpet av ett år.

Du har muligheten til å bli med på å «plukke fruktene» for kun kr 950,- inkludert kursdokumentasjon og lunsj.

Vil du være med å forbedre arbeidsmiljøet i næringslivet? Beste tips blir belønnet med GRATIS workshop!

Ja, dette vil jeg være med på!


Praktisk informasjon

⦿ Oslo (Thon Hotel Bristol, xxxxxxx #. xxxxx 2020)  ⦿ Stavanger (xxxxxxx #. xxxxx 2020)
⦿ Trondheim (xxxxxxx #. xxxxx 2020)   ⦿ Kl. 09:00 – 12:30  ⦿ Kursdokumentasjon
⦿ Lunsj  ⦿ Pris kr. 950,-

Annar Aasheim

Annar er gründer av Kompetanseunion og har bred praktisk erfaring med ulike temaer innenfor ledelse. Hans spesialområder er: Omstilling og endring, kommunikasjon og krevende samtaler, samarbeids- og teamutvikling. Han har selv erfaring som leder og prosjektleder. Hans faglige bakgrunn er Ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom. Han har vært medlem av styret for Action Learning Foreningen i Skandinavia, og forfatter av boka “Inspirasjon i hverdagen”.

Delfi-konferansen 2021

350 203 Kompetanseunion

Oraklet i Delfi var ett av de 5 faktorene som bidro til suksess i mer enn 500 år. Hva kan vi lære av dette i dag?

Konferansene er utsatt. Nye tider vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Datoer (2021): Vil bli annonsert
Varighet: kl 09:00 – 16:00
Sted:
Bristol hotell Oslo & Quality hotell Stavanger

Hvorfor delta?

Du møter andre ildsjeler og de beste foredragsholderne vi kjenner til. Og alle har ett fokus: Å hjelpe hverandre på veien mot enda bedre livskvalitet, dvs oppnå mer med mindre stress uten å belaste andre.

Kort og godt:

Du får UTSIKT til INNSIKT ved bl.a. følgende ressurspersoner:

Annar
Aasheim

Annar er gründer og daglig leder i Kompetanseunion og vil lede konferansene. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom.
Annar er også forfatter. Trykk HER og HER for bokinformasjon.

Per Anders Nordengen

Per er en av Skandinavias mest inspirerende foredragsholdere. Han har skrevet bok om blant annet seks ladestasjoner for vårt livsbatteri.
Trykk HER for bokinformasjon.

Tone Dietrichson

Tone er foredragsholder, inspirator, Ibsentolker og billedkunstner. Hun har utviklet et konsept basert på hennes 20 årige studier av Ibsens diktning. Les mer om Tone Dietrichson

Ole Jonny Brattum

Ole Jonny er prosesskonsulent og foredragsholder. Han har over 30 års erfaring fra Toyota som personal- og organisasjonsdirektør. Operasjonalisering av Myndiggjøringsfilosofien (David Kvebæk) har vært sentralt. Les mer om Ole Jonny Brattum

Høydepunkter

⇛  Vår glemte dimensjon som åpner for større livskvalitet
⇛  Det viktigste i medarbeiderskap og ledelse de neste 20 år
⇛  Oppnå større forbedringshastighet og mer mot
⇛  Nettverksbygging for å stimulere utvikling
⇛  Prisutdeling

Og mye, mye mer!

Hvem bør delta?

Nøkkelpersoner fra privat og offentlig sektor.
⇛  Ledere
⇛  Tillitsvalgte
⇛  Ildsjeler innen HR og HMS
Dessuten:
⇛  Leverandører av konsulenttjenester


Praktisk informasjon

⦿ Konferansesteder er Bristol Hotel Oslo og Scandic Hotel Stavanger  ⦿ Datoer (2020): Vil bli annonsert
⦿ Kl. 09:00 – 16:00  ⦿ Lunsj er inkludert  ⦿ Kursdokumentasjon  ⦿ Digitalt verktøy  ⦿ Pris kr 5.400,-

Skipper på egen skute

350 203 Kompetanseunion

Ved å endre det du fokuserer på eller forteller deg selv, kan du finne mening og endre innstilling til absolutt alt.

I Norge har vi aldri hatt det bedre materielt sett, men flere enn noen gang strever med livet sitt.

I en TV-serie ble det sagt at:

 

Norske jenter har bedre karakterer, bruker mindre rus og er mer pliktoppfyllende enn noen sinne. Men aldri har de slitt mer med prestasjonspress, stress og psykiske plager”.

Opptil 50% av alle nordmenn vil i løpet av livet bli rammet av psykiske lidelse som fører til sykemelding. Det brukes mer penger på psykisk lidelse enn på kreftsykdommer.

 

På dette kurset vil du få pågangsmot og praktiske tips til å takle livets opp- og nedturer –  både hos deg selv og andre.

Hvordan vi ser på oss selv, og hva vi tenker og føler om oss selv, har svært store konsekvenser for hvordan vi selv har det i hverdagen, og hvordan vi har det i forhold til andre mennesker.

Dette får du på kurset:

 
 • En «verktøykasse» som hjelper deg til å ta regi over eget liv selv om «vinden blåser» i feil retning!
 • Trening på å løse samarbeid-konflikter uten at noen taper
 • Lære å sette grenser uten maktmisbruk og manipulering
 • Styrket kompetanse til å være deg selv uten å bli selvopptatt
 • Oppnå ambisiøse mål og kontinuerlig vekst

Fordeler med kurset:

 
 • Svært nyttig og utradisjonell, aktiviserende undervisningsform
 • Erfaringsutveksling om viktige ting i trygge omgivelser
 • Praktisk trening på å gi og motta tilbakemeldinger som virker
 • Tar oppfølging på skikkelig alvor slik at du unngår dårlig samvittighet

Praktisk informasjon

⦿ Kursholdere er Tone Dietrichson og Annar Aasheim  ⦿ Varighet er en dag ⦿ Registrering starter 08:30 første kursdag  ⦿ Kurset starter 09:00 og avsluttes 16:00  ⦿ Lunsj serveres 11:30  ⦿ Pauser legges inn jevnlig

Kursholdere
 

Annar Aasheim

 

Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltagerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100.

Tone Dietrichson

 

Flere tusen mennesker har latt seg inspirere og engasjere av hennes karismatiske formidlingsevne og dype menneskekunnskaper. Vanlige tilbakemeldinger er: Visuelt, vakkert og med humor, alvor og dyp innsikt. Over 90 % av deltakerne gir henne topp-scoren 6!

Konkurransedyktig arbeidsplass

350 203 Kompetanseunion

Lær om metoden som skaper en arbeidsplass hvor alle engasjerer seg - som om de var gründere.

I flere tiår har vi drøftet hvilken lederstil som er den beste av to metoder:
 1. Høy grad av styring og kontroll
 2. Støttende og motiverende
Metode 1 har sine tilhengere blant de som vektlegger mål – og resultatstyring.
Metode 2 blir likt av de relasjonsorienterte.

Forskningen om effektive ledere har kommet frem til noen særtrekk og lederatferd som faktisk skaper de gode resultatene.

Av de mange kjennetegn, som øker verdiskapingen, kommer forbausende nok, Mål og resultatstyring, nederst på denne listen. På kurset får du kjennskap til hvordan du kan praktisere de 5 aller viktigste kjennetegn for dyktige ledere. Disse er:

 • Følelsesmessig stabil
 • Åpen for nye erfaringer
 • Passe selvsikker ( For mye selvsikkerhet kan skade relasjonen til andre. For lite er ikke tillitsvekkende).
 • Tar ansvar for å lede seg selv, til det beste både for seg selv, de andre og samfunnet
 • Skaper felles verdier der du arbeider

Hvordan står det til med disse forholdene der du arbeider?
Dette kurset skreddersys i forhold til de behov deltaker og arbeidsplassen har.

Hva inneholder kurset?

 • Avklaring av leder- og medarbeiderrollen slik den bør være
  Tidløse prinsipper – ikke nye skrivebordsløsninger!
 • Trene kommunikasjon på situasjoner som oppstår i hverdagen
 • Samspill i grupper
  (Prosjekter, avdelinger, team og møter)
 • Hvordan skape forbedringsevne?
  (Hos meg selv og andre)
 • Hvordan oppnå ekte ansvarlighet slik at vi, «gjør som avtalt»
 • Hva er den «glemte faktor» i samfunnet?
 • Hvordan videreføre utviklingsarbeidet etter kuret?
 • Utvikle vår felles visjon og verdier
  (Hva er forskjellen på moral og etikk?!)

Hvilket utbytte vil du og din organisasjon få?

 • Økt trivsel og selvdisiplin
 • Færre uoppgjorte konflikter og bedre kommunikasjon
 • Økt psykologisk trygghet, tillit og åpenhet
  (Bedre jordsmonn)
 • Avklarte roller og forventninger
 • Felles begrepsapparat om hva ledelse egentlig er

Arbeidsformer på kurset

 • Kurset gjennomføres med stor vekt på praktiske øvelser kombinert med faglige innspill.
 • Deltakerens og arbeidsplassens behov er styrende for vår prioritering. På denne måten involveres den enkelte hele tiden i læringsprosessen.

Målgruppe

Alle som ønsker å forbedre sine prestasjoner gjennom å øke sin evne til å praktisere et myndiggjort tenkesett.

Praktisk informasjon

⦿ Kursholder er Annar Aasheim  ⦿ Varighet er 1 dag (for trinn 1, kan følges opp med 2 dager for trinn 2) ⦿ Registrering starter 08:30 første kursdag  ⦿ Kurset starter 09:00 og avsluttes 16:00  ⦿ Lunsj serveres 11:30  ⦿ Pauser legges inn jevnlig

Kursholder

Annar Aasheim

Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltagerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100.

150 velprøvde metoder – til din disposisjon!

150 150 Kompetanseunion

Hvordan skape medvirkning, vekst og kreativitet?

Dette er noen av de viktige betingelser for at vi mennesker kan føle egenverdi og ta et indre ansvar for å bli den beste utgaven av oss selv.

Disse betingelsene kan vi vanskelig oppnå med tradisjonell klasseromsundervisning. Det krever opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Vi har gjennom de siste 30 år funnet frem til mer enn 150 velprøvde metoder.

For at du raskere skal finne frem til de metodene du er på jakt etter, har vi samlet dem i følgende kategorier/temaer som kan bidra til:

 1. Fengende oppstart av foredrag, møter og kurs

 2. Trygghet til å si det du tenker og føler (bli kjent – skape godt jordsmonn)

 3. Team og teamutvikling

 4. Relasjonsbygging og konfliktløsning

 5. Skaperevne og kreativitet

   

 6. Økt forståelse av betydningen for skjønnhet og rettferdighet

 7. Selvstendighet, men ikke seg selv nok

 8. Helse og trivsel på arbeid og privat

 9. Innsikt om forskjellen på virkelighet og illusjon

 10. Etisk bevissthet og verdivalg

   

 11. Tillit og empati

 12. Økt evne til å holde fokus (Komme fra ord til handling)

 13. Effektiv kommunikasjon (kunsten å lytte, stille gode spørsmål osv.)

 14. Robust selvfølelse og god selvtillit

 15. Endringsledelse og gode omstillingsprosesser

 16. Fengende avslutning av foredrag, møter og kurs.

 

PS: Vi har jevnlige kurs og Workshops hvor du kan trene deg til å ta i bruk de arbeidsmetodene du ønsker.

 • 1
 • 2
Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.